conformatix-logo

Conformatix - Milieu en duurzaamheid

Toekomstgericht

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid & Milieu ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen en toekomstgericht met een groen gedachtegoed handelen. Ondernemers hebben de taak duurzaam te ondernemen en zo goed voor mens en milieu te zorgen richting toekomstige generaties. 

Waarom hoeven we niet meer uit te leggen. Maar hoe u de richtlijnen in uw bedrijf toetsbaar verankerd in uw processen, daar helpen we u graag bij zodat u weet of u als ondernemer goed en verantwoord duurzaam bezig bent. 

ISO 14001 is de bekendste norm op dit gebied en ook veruit het meeste toegepast. Daarnaast zien we ook varianten zoals een CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder of ISO 50001. kennen voor ons geen geheimen. 

Conformatix als product en als uw ondersteunende dienstverlener is de vertrouwde keus bij het behalen, continueren of implementeren van richtlijnen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Bekende millieunormen

 

IATF-16949

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm.

Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Hieruit vloeit binnen conformatix automatisch het behandelplan waarin beheersmaatregelen vastgelegd worden. Hiermee stelt u uw milieuplan op. Het implementeren van een milieuzorgsysteem is altijd maatwerk en dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

 

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

 

IATF-16949
IATF-16949

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar in het Energieakkoord zijn een aantal stappen opgenomen die u dwingen om nu al in actie te komen. ISO 50001 monitort het energieverbruik tot in detail en deze norm stelt zwaardere eisen aan het gebruik van energie dan de ISO 14001 norm.

Zo moet vanaf 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal Energielabel C hebben om te voorkomen dat de kantoorfunctie van het gebouw vervalt. En vanaf 2030 is dat zelfs Energielabel A. Omdat de eisen van de verschillende energielabels elkaar overlappen, is het slim om beide te combineren. Zo voorkomt u dubbel werk, en daarmee dus ook extra kosten.

 

De MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen Managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden. De MVO Prestatieladder, is als managementsysteem wel geschikt voor certificatie.

 

IATF-16949

Compliance navigator geeft de richting aan

Toezien op de realisatie gebeurt middels de in conformatix aanwezige audit-planning en middels het registreren en reageren op afwijkingen via issues. De issues die voortkomen uit de risicoanalyse of bijvoorbeeld uit een interne audit, worden middels de in conformatix bekende proceseigenaren toegekend. Deze krijgen een melding in de mail dat er een issue is aangemaakt en dat opvolging is vereist. De proceseigenaar kan op zijn beurt het issue weer toekennen aan een andere medewerker ter opvolging. Zodra de issue is afgehandeld zal er een verificatie moeten plaatsvinden. Conformatix voorziet door de ingebouwde workflow dat de juiste mensen op het juiste moment geïnformeerd worden. 

Het type issue heeft invloed op het compliance overzicht. Zodra er een risico nog gemitigeerd moet worden, of er een issue geregistreerd is, kleuren de onderliggende vereisten in het compliance overzicht naar rood. Het compliance overzicht geeft u direct inzicht in de status van de vereisten maar tevens ook de gekoppelde processen, risico’s en mogelijke openstaande issues.

This site is registered on wpml.org as a development site.